További tanulmányozásra

„Megváltásunk terve nem Ádám bukása után született. »Ama titoknak kijelentése« volt, »amely örök időtől fogva el volt hallgatva« (Róm 16:25). Azok az elvek tárulkoztak fel általa, melyek öröktől fogva Isten trónjának alapzatát alkották. Isten és Krisztus kezdettől tudtak Sátán hitehagyásáról, elpártolásáról, és arról, hogy az ember is elbukik a hitehagyó megtévesztő befolyása miatt. Nem Isten rendelkezett úgy, hogy legyen bűn. De létrejöttét előre látta, és gondoskodott e rettenetes veszély fogadtatásáról és leküzdéséről. Végtelen volt a világ iránti szeretete, ezért kötelezettséget vállalt arra, hogy odaadja egyszülött Fiát: »ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen« (Jn 3:16)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2020, Advent Kiadó, 13-14. o.).

„Krisztus nem monda tanítványainak, hogy munkájuk könnyű lesz. Megmutatta a gonosz szövetségeseinek felvonulását ellenük… Ebben a harcban azonban nem lesznek egyedül. Biztosította őket, hogy velük lesz; és ha hittel mennek előre, a Mindenható pajzsa alatt haladnak… Amíg szavának engedelmeskednek és vele egyetértésben dolgoznak, nem vallanak kudarcot. Menjetek el minden néphez! – hagyta meg nekik. Menjetek a föld legtávolabbi lakott részeibe, és legyetek biztosak, ott is veletek leszek! Hittel és bizalommal dolgozzatok, mert sosem hagylak el benneteket! Mindenkor veletek leszek, segítek kötelességeitek teljesítésében, vezetlek, vigasztallak, megszentellek, támogatlak benneteket: eredményessé teszem beszédeteket, mely az emberek figyelmét a menny felé irányítja” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 19. o.).

Megbeszélendő kérdések:

1. Gondold végig, miért nem ezek voltak Isten első szavai az elbukott emberhez: „Mit tettél?” „Miért nem engedelmeskedtél?” Ehelyett ezt mondta: „Hol vagy?” Milyen vigaszt adhat nekünk ez Isten velünk és szeretteinkkel kapcsolatos szándékait illetően?

2. Gondold végig, mit jelent az, hogy Jézusban maga Isten jött el a földre a megmentésünkért! Krisztus a kereszten Isten legfőbb kinyilatkoztatása volt arról, hogy Ő a misszió Istene. Mit árul el ez számunkra a jelleméről?

3. A misszió Istené. Ezért lát el eszközökkel és erősít meg mindenkit erre a feladatra. Ennek fényében, amikor az egész világunkat érintő kihívásra tekintesz, miként tudod kezelni a félelem érzését, miszerint „ehhez én kevés vagyok”?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 4. negyedév

Isten küldetése – a mi küldetésünk

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: