RÉSZESÜLNI A FELTÁMADÁS EREJÉBEN

Pál imádságának következő részében, Ef 1:20-23 szakaszában kifejti azt a harmadik kérdést, amiben szeretné, ha a Szentlélek bölcsességet adna a hívőknek: milyen hatalmas Isten ereje, amit az ő érdekükben használ. Kezdésként két üdvtörténeti pillanatra mutat rá, amiben felvillant Isten hatalma: 1) Jézusnak a halottak közül való feltámadása és 2) Krisztus felmagasztaltatása a világegyetem trónján (Ef 1:20).

Hogyan nyilvánult meg Isten hatalma Jézus feltámadásában (1Kor 15:20-22; Ef 1:20; Fil 3:8-11; Zsid 13:20-21; 1Pt 1:3)?

Jézus feltámadása a keresztény hit vitathatatlan eleme (1Kor 15:14, 17). A hűségesek azért várhatják Krisztus visszajövetelekor a nagy, jövőbeli feltámadást az örök életre, mert Ő feltámadt (1Kor 15:20-23). Azért kaphatjuk tőle az evangélium áldásait, így a Szentlélek jelenlétét is az életünkben, mert Ő él.

Zsolt 110:1 verséből származik az a kép, hogy Isten „a maga jobbjára ültette [Krisztust]” (Ef 1:20, ÚRK). Ez a legtöbbet idézett szakasz az Újszövetségben (mindegyik imént idézett igeszakasz abból merít). Jézus felmagasztalása az Efezusi levél kiemelkedő témája. A hívők vele [Krisztus Jézussal] ülnek le a mennyekben (Ef 2:6). Továbbá Pál úgy utal Krisztus felemeltetésére, mint annak előjelére, hogy Ő mindeneket beteljesít és egyházát ajándékokkal halmozza el (lásd Ef 4:8-11).

Ef 4:8-11 szakaszában az apostol óv bennünket: ne állóképként tekintsünk arra, hogy Krisztus az Atya trónján ül, hanem inkább „a felmagasztalt Krisztus dinamikus újszövetségi képét lássuk, aki Lelke által meghódítja az egész világot” (F. F. Bruce: The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians. Grand Rapids, MI., 1984, Eerdmans, 133. o.). Pál tehát nemcsak a hívőknek felkínált isteni hatalom példájaként emlegeti Krisztus felmagasztaltatását/megkoronázását, hanem annak forrásaként is.

Milyen helyzetekben van most szükségünk Krisztus hatalmára? Hogyan vehetjük még inkább igénybe az erejét? Az életmódunkban mi akadályozhatja, hogy erőt kapjunk tőle?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: