Egységünk Krisztusban

Az egyház Isten földi családja: együtt szolgálunk, tanulunk és imádjuk az Urat. Isten arra hívta el az egyházat, amelynek Jézus a vezetője és Megváltója, hogy minden néphez elvigye az üdvösség jó hírét.

Az egyházról szóló tanítás alatt ezt olvassuk a Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelveiben: „Az egyház a hívők közössége, akik Jézus Krisztust Uruknak és Megváltójuknak vallják. Az Ótestamentum korában élő népe folytatásaként Isten minket is a világból hívott ki. Az istentiszteletre, a közösségvállalásra, az ige meghallására, az úrvacsora megünneplésére, az egész emberiség szolgálatára és az evangélium egész világon való hirdetésére léptünk közösségre egymással” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó, 148. o.).

Mégis mit értünk egyház alatt? Ki tartozik bele? Erre a kérdésre a válasz részben a meghatározásunk módjától függ.

Az biztos, hogy a gyülekezet a Jézusban hívők helyi közössége, akik engedelmeskednek az Úrnak és istentiszteletre, szolgálatra gyűlnek össze, akár házaknál, akár nagyobb imaházakban (Róm 16:10-11). Gyülekezetnek nevezzük az épületet is, amelyben a keresztények összejönnek. Viszont aligha ez a legjobb meghatározása az egyháznak, amiben a fő az ember, nem az épület.

Az Újtestamentum időnként úgy utal az egyházra, mint a hívők csoportjára egy adott földrajzi területen. Amikor például Pál a galáciai gyülekezeteknek írt, a térség falvainak és városainak helyi közösségeire utalt (Gal 1:2; lásd még 1Pt 1:1). Egyháznak nevezünk olyan hívő csoportokat, amelyek egy bizonyos felekezethez tartoznak, vagy akik egy meghatározott névvel illetik magukat, kifejezve hitüket és örökségüket.

Ám még ezek a meghatározások sem teljesek. Az egyház Isten népe az egész világon. Krisztusnak vannak hűséges követői a különféle felekezetekben (akik közül sokan a végső válság idején csatlakoznak majd a maradékhoz [Jel 18:1-4]), ebben a negyedévben azonban a Hetednapi Adventista Egyházra összpontosítunk és arra, hogy számunkra mit jelent az egység.

Alapvető hitelveink között a 14. Krisztus testének egysége, amely kijelenti: „Az egyház egy test, amelynek sok tagja van, akiket Isten kihívott minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből. Krisztusban újjáteremtettünk. Az egyházat nem oszthatják meg faji, kulturális, műveltségi különbségek. Nem lehet szétválasztani az alacsonysorsúakat és a magasabb osztályhoz tartozókat, szegényeket és gazdagokat, férfiakat és nőket. Krisztusban mindannyian egyenlőek vagyunk, akiket vele és egymással egy Lélek tart közösségben. Részrehajlás és fenntartás nélkül szolgálnunk kell. Minket is szolgálnak. A Szentíráson keresztül – amelyben Jézus Krisztus önmagát nyilatkoztatta ki – mindannyian ugyanannak a hitnek és reménységnek vagyunk részesei, és ezt bizonyságul hirdetjük mindeneknek. Ennek az egységnek forrása a Szentháromság egylényegűségében van, aki gyermekeinek fogadott minket” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó, 186. o.).

E tanulmánysorozat célja, hogy bibliai tanítást adjon nekünk, hetednapi adventistáknak a keresztény egység kérdéséről, hiszen mint mindig, úgy most is kihívásokkal nézünk szembe az egység tekintetében, ami így is lesz az idők végéig. A Szentírás számos helyen bepillantást enged abba és tanítást közöl arról, hogyan éljük meg Isten ajándékát, a Krisztusban való egységet. Tehát negyedévi tanulmányunk fókuszpontjában ezek az epizódok és tanítások állnak, hogy a gyülekezetben, az egyházban megéljük és kifejezésre jutassuk az egységet.

Denis Fortin az Andrews Egyetem teológiaprofesszora a Michigan állambeli Berrien Springsben. 1994 óta tagja az egyetem tantestületének, azóta volt már a teológiai mesterkurzus igazgatója (1999-2001), dékánhelyettes (2000–2004), a Teológiai és Keresztény Filozófiai Tanszék elnöke (2006), majd pedig dékán (2006–2013).

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: