Isteni Tanítónk

A legtöbben bizonyára őrizzük egy-egy kiváló tanárunk emlékét, aki hatott az életünkre, akit csodáltunk, nagyra értékeltünk. Némelyik tanító befolyása jelentős a maga korán túl, a további generációk életében is. Kiemelkedő pedagógusok meghatározzák emberek életét és gondolkodását, és gyakran általános elismerésben részesülnek. Természetesen Jézus a legnagyobb Tanító.

Kortársai tanítóként ismerték el, mert megmutatkoztak benne az I. századi rabbik általános jellemzői. Ő is leült tanítani, amint az megszokott volt. Gyakran idézett a Szentírásból, majd magyarázatot fűzött a tárgyalt részekhez. Volt tanítványi köre, emberek, akik figyelemmel hallgatták szavát, követték és szolgálták. Alapvetően ezek jellemezték az akkori tanítókat azon a tájon.

Viszont látunk jelentős különbségeket is Jézus és a többi tanító között. Míg az utóbbiak az érintett kérdéseknek leginkább csak az intellektuális vetületeire koncentráltak, Jézus a hallgatói egész lényét megszólította, és hívta őket, hogy döntsenek Isten mellett. Akik hallották Jézust, „elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók” (Mk 1:22). Krisztust az tette hitelessé, hogy gyakorolta is, amit tanított, persze tekintélyének elsődleges forrása saját személye volt. Az igazságot tanította, mert Ő „az igazság”. Testet öltött Istenként mondta, hogy „Így szól az Úr”, majd hozzátette: „Én pedig azt mondom néktek…”

Ebben a negyedévben Jézusnak az evangéliumokban lejegyzett főbb tanításait vesszük sorra. Megváltónk sok, a lelki és gyakorlati életünket érintő dologról beszélt. Tanításait különböző hallgatóságok előtt mondta el, módszerét mindig gondosan megválogatva, személyre szabva. Időnként prédikált, máskor beszédbe elegyedett egyes emberekkel vagy csoportokkal. Volt, hogy nyíltan szólt, máskor burkoltan fejezte ki gondolatát, de minden esetben az igazságot közvetítette Istenről és a megváltásról.

Jézus tanításait sokféleképpen lehetne csoportosítani, fejtegetni. Tanulmányozhatnánk a példázatait vagy elemezhetnénk a prédikációit. Másik megközelítési mód az volna, ha mérlegelnénk a beszélgetéseit egyes emberekkel, csoportokkal, vagy átgondolnánk az ellenfeleivel folytatott vitáit. Az szintén érdekes lenne, ha főképpen a tetteire, a hozzáállására, a csodáira figyelnénk, amelyekkel szintén fontos tanításokat adott. Mindegyik út gyümölcsöző volna, de mivel Jézus tanításairól átfogó képet szeretnénk kapni, negyedévi tanulmányunkban többféle megközelítési módot is vegyítünk. Így még inkább rendszerbe fogottan vesszük sorra a Mester tanításait. Megfigyeljük, hogy különböző alkalmakkor mennyire másként tanított bizonyos témákról, és közben jól megérthetjük tanításai zömét.

Miközben a negyedév során kinyitjuk a Bibliát és Jézus szavait olvassuk, képzeljük magunkat figyelmes hallgatósága sorai közé, akik a tó partján, a hegyoldalon vagy éppen a zsinagógában ültek! Imádkozzunk lelki látásért, hogy megérthessük üzenetét és felfoghatatlan szeretetét, amit a kereszten bizonyított! Amint halljuk kedves hangját, ahogy kér, hogy kövessük, újból kötelezzük el magunkat mellette! Hittel, engedelmesen járjunk vele nap mint nap! Minél több időt töltünk mellette, annál inkább elmondhatjuk mi is, mint a két emmausi tanítvány: „Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mibennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat” (Lk 24:32)?

Carlos A. Steger lelkészként, tanárként, szerkesztőként és vezetőként is dolgozott. Jelenleg a River Plate Adventista Egyetem Teológiai Tanszékének dékánja. A feleségének, Ethelnek és neki három gyermeke és három unokája van.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle fordításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a forrás megjelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat megbízásából, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójában, Budapesten, 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepel. A továbbiakban ezt így rövidítjük: új prot. ford. Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt.

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: