Kezdetben

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 32:10-11; Jób 38:4-7; Zsoltár 19;

Ézsaiás 66:22; Máté 19:4; János 1:1-13; Róma 5:12

„Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek” (Kol 1:16).

KULCSGONDOLAT: A teremtésről, a valóságos, hat napos teremtésről szóló tanítás az alapja mindannak, amiben hiszünk.

Nehéz volna a világ eredetéről két, egymástól jobban eltérő nézetet elképzelni, mint amilyen a bibliai teremtéstörténet és az ateista evolúciós elmélet. Az előbbi úgy mutatja be a teremtést, mint amit tervezés, alapos végiggondolás, számítás előzött meg, tehát semmi szerepe nem maradt benne a véletlennek. Ezzel szemben az evolúciós elmélet értelmében minden véletlenül történik. Másodsorban a bibliai beszámoló szerint Isten konkrét céllal teremtett; volt egy végcél, görögül telosz, szándék, amire gondolva végezte az egész teremtést. Az evolúció viszont arra az előfeltételezésre épít, hogy nem létezik végső cél, nincs olyan szándékát megvalósító erő, ami a teremtést ösztönözte volna. A véletlenszerű mutáció és a természetes kiválasztódás (ami egyaránt a véletlen műve) vakon hat együtt, megtartva azt, ami életképes, elvetve azt, ami nem. Végezetül a bibliai beszámoló kijelenti, hogy Isten a saját képére formálta az embert. Az evolúció tanítása ezzel szemben azt fogalmazza meg, hogy az ember annak a képét tükrözi, ami történetesen megelőzte a homo sapienst. A héten a bibliai teremtés tantételével foglalkozunk, és megvizsgáljuk, hogyan képezi ez az alapját minden további bibliai igazságnak. Ha tévedünk a kezdeteket illetően, biztosra vehetjük, hogy még sok egyéb kérdésben félresiklunk.

A TEREMTÉS HETE

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). Hogyan mutatja a Biblia legelső sora, hogy a Szentírás és a darwini evolúciós elmélet kölcsönösen kizárja egymást?

Mózes első könyve már az elején teremtői tevékenysége közepette mutatja be Istent. Nem fűz Istenhez magyarázatot, bevezetést. Egyik bibliai író sem gondolta, hogy valahogy be kellene vezetnie az Istenről szóló írást. Talán a zsoltáros véleménye áll a legközelebb Isten létének bizonyításához: „Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten” (Zsolt 14:1). A tudósok nemcsak a teremtés munkájában, hanem abban is bámulatos művészi tökélyt figyeltek meg, ahogy a Biblia leírja a teremtést. 1Móz 1:2 verse bevezet oda, ahol azután Isten formába öntötte anyagi természetű mesterműveit: „A föld pedig kietlen és puszta vala.” Az első három nap Isten „megformázta” azt, ami „kietlen” (az angolban formátlan) volt, a következő három nap során pedig „megtöltötte”, ami „puszta”, azaz üres volt. Másként fogalmazva, az első napon megteremtett világosságot Isten betöltötte vagy teljessé tette a negyedik napon megteremtett nagy égitestekkel, a nappal, a holddal meg a csillagokkal (1Móz 1:16). A második napon a figyelem homlokterébe kerülő levegő és víz az ötödik napon népesült be madarakkal és vízi állatokkal (1Móz 1:6-8, 20-23). A harmadik napon Isten elkülönítette a szárazföldet a vizektől, majd növényzettel borította (1Móz 1:9-13), ám ez csak akkor vált teljessé, amikor a hatodik napon megteremtette a szárazföldi állatokat és az embert. Végül az Úr mindent áttekintve kijelentette: „igen jó”, majd pedig a hetedik napon fejedelmi módon megünnepelte a teremtést (1Móz 2:1-3).

A lényeg: e szövegekben semmi nem utal arra, hogy bármi szerepe is lett volna a véletlennek. Sőt, az igei szakaszok ennek pontosan az ellenkezőjét tanítják: Isten mindent a legnagyobb aprólékossággal kidolgozott és eltervezett.

Az következő bibliaszövegek hogyan közelítenek a teremtés kérdéséhez (2Móz 20:8-11; Ézs 40:26; Mt 19:4; 1Tim 2:13)?

A Bibliában minden azt tanúsítja, hogy az Úr teremtette a világot, szavával hívta életre, amint Mózes első és második könyve bemutatja. Az Írás ebben a dologban nem hagy mozgásteret. Az ember választhatja vagy a teremtést, vagy az evolúciót, de ha tisztességgel megvizsgáljuk, lehetetlen a kettőt ötvözni. Maguk az igeszakaszok zárják ezt ki.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: