ELŐSZÓ

Tapasztalat Urunkkal, Jézus Krisztussal

Jézus Krisztus Úr mindenek felett, hiszen Ő teremtette a világot: „Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett" (Jn 1:3). Ura a nemzeteknek, népeknek, nyelveknek. Most ugyan még nem mindenki ismeri el Úrnak, de közeleg a nap, amikor minden térd meghajlik előtte, és minden nyelv megvallja az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus Úr.

Amikor Jézus Krisztus először jött a földre, „önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig" (Fil 2:7-8). Második eljövetelekor úgy fog megjelenni, mint királyok Királya és uraknak Ura, hatalommal és nagy dicsőséggel. „Ímé eljő a felhőkkel: és minden szem meglátja őt, még akik Őt általszegezték is; és siratja Őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van, Ámen" (Jel 1:7).

Rémülve menekül majd akkor mindenki, aki addig ellenállt kegyelmének, és visszautasította Jézust, nem fogadta el élete Urának. Az Úr Jézus Krisztus dicsősége megemésztő tűzként hat rájuk. Jézus második eljövetele viszont örömünnep lesz azoknak, akik elfogadták Uruknak és Megváltójuknak. Ezt kiáltják majd: „Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában" (Ésa 25:9)!

Akkor majd minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr, ám sokan lesznek, akik elkésnek a hitvallással, ami megmenthette volna őket. Amikor a bűnösök elismerik, hogy Jézus Krisztus Úr, pusztán a tagadhatatlan igazságot mondják el, de Jézus szeretetét és isteni hatalmát nem fogadják el tiszta szívből.

Isten Igéjében arra szólít, hogy fogadjuk el kegyelmét, amelyet bőségesen áraszt Jézus Krisztus, Urunk és Megváltónk által; fogadjuk el Istent, amíg lehet. Most van itt ennek az ideje. Ma van a megváltás napja. Jézus Krisztus megfizette a váltságot bűneinkért. Ma, ebben a percben tökéletesen megállhatunk Jézus, azaz Isten igazságában, amelyet gazdagon áraszt minden emberre, aki kész elfogadni. „Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által" (Róm 3:22–24). Ellen White tökéletesen kifejtette a Jézushoz vezető út c. könyvében: „Mivel bűnösök vagyunk, és nélkülözzük a szentséget, nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Nincs saját igazságunk, mellyel eleget tehetnénk az Isten törvényében lefektetett elveknek. Krisztus azonban segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a földön, mint amelyekkel mi is naponta szembesülünk; de bűnt nem követett el. Meghalt értünk, most pedig felajánlja, hogy bűneinket elveszi, és saját igazságosságával ajándékoz meg minket. Ha átadjuk magunkat neki, és elfogadjuk Őt Megváltónknak, akkor bármilyen bűnös volt is addigi életünk, az Ő érdemeiért megigazulhatunk. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna" — (Ellen G. White: Jézushoz vezető út, 47. old. [20. magyar kiadás]).

Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust Megváltónknak és Urunknak, és elfogadjuk gondviselését, akkor nemcsak minden nemzet, nyelv és nép Urának ismerjük el, hanem megvalljuk azt is, hogy egész életünk felett is Úr, mindennek Ura. Az Isten iránti szeretetben újjászületve pedig keresztényi kötelességünk megmutatni a világnak, hogy őszintén hisszük: Jézus az Úr. Ezt nem csupán azzal tesszük meg, ha elmondjuk: Jézus az életünk Ura, hanem azzal is, hogy valóban átengedjük neki az uralmat életünk fölött.

E negyedév során átgondoljuk, mit is jelent tapasztalatot szerezni Jézussal mint Urunkkal, aki irányítja értékrendünk kialakítását, gondolatainkat, vágyainkat és még sok minden mást. Megnézzük, mit jelent naponként elismerni, hogy Jézus Krisztus a vezetőnk, akinek életünk minden területén engedelmességgel tartozunk. Nem elég, ha csupán Megváltónknak tekintjük; ismerjük el, hogy Jézus az Urunk is. Azért lehetett Jézus a Megváltónk, mert Ő az Úr. A keresztények számára Jézus nem csupán Úr vagy Megváltó, hanem mindkettő egyszerre. Életmódunk bizonyítja a legjobban, hogy igazán elfogadtuk Jézust; az, hogy milyen mértékben engedjük át neki az uralmat életünk felett.

Gondolkozzunk el azon, mit jelent elfogadni, hogy Jézus Krisztus az életünk Ura!

Dr. Derek Morris a negyedévi bibliatanulmány szerzője a kaliforniai Calimesa-ban a helyi adventista gyülekezet lelkipásztora, és a Déli Adventista Egyetemen homiletikát is tanít.

Clifford R. Goldstein

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: