TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Jelenések könyve” c. fejezet, 380-389. o.

A gyülekezeteknek szóló hét üzenet a hét gyülekezet lelki hanyatlását sejteti. Az efezusi gyülekezet még hűséges volt, bár elveszítette az első szeretetet, a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet is nagyjából hűséges maradt. Pergamon és Thiatira mind több és több kérdésben megalkuvóvá vált, a tagok túlnyomó része teljesen eltért az apostolok tiszta hitétől. A szárdiszi gyülekezet igen súlyos állapotban volt. Tagjainak a többsége nem élt összhangban az evangéliummal. Filadelfia szimbolizálja a kevés hűségest. A laodiceai gyülekezet olyan letargikus és önelégült állapotban volt, hogy jót nem lehet mondani róla. Minden üzenet záró szakaszában Jézus ígéretet mond azoknak, akik megfogadják tanácsát. Viszont arra is felfigyelhetünk, hogy a gyülekezetek nyilvánvaló lelki hanyatlásának arányában egyre több ígéret hangzik el. Jézus első üzenete Efezusnak szól, amely csupán egy ígéretet kap. A lefelé haladó lelki áramlatban a gyülekezetek azonban mindig több ígéretet kapnak, mint az előzőek. Végül a laodiceai gyülekezet ugyan csak egyetlen ígéretet kap, de az a legnagyobb: Jézus királyi székére ülhetnek (Jel 3:21).

Beszélgessünk róla!

1) A gyülekezetekben tapasztalható lelki hanyatlás mellett hogyan tükrözi az ígéretek növekvő száma azt is, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még inkább bővölködik (Róm 5:20)? Gondoljuk ezt végig annak fényében, hogy „az egyház bármilyen gyenge és fogyatékos, mégis az egyetlen a földön, amelynek Krisztus páratlan figyelmet szentel. Féltő gondoskodásában szüntelen figyelemmel kíséri és Szentlelke által megerősíti” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. köt. Budapest, 2000, Advent Kiadó, 376. o.)!

2) A keresztények gyakran mondják, hogy az ipari és kereskedelmi nagyvárosokban nehéz keresztényként élni. Az ókori gazdag, ázsiai városokban voltak olyan keresztények, akik hűségesek maradtak az evangéliumhoz és tántoríthatatlanul kitartottak Istennel való szövetségük mellett a pogány környezet nyomása ellenére is. Mit tanulhatunk ebből? Gondoljunk az ázsiai keresztényekre Jézus imája fényében (Jn 17:15-19)! Hogyan vonatkozhat a mai keresztényekre, különösen a nagyvárosokban élőkre, hogy a világban vannak, de nem a világból valók? Hetednapi adventistaként hogyan vehetnénk még inkább szívünkre a laodiceai üzenetet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: