TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A jó pásztor” c. fejezet, 404-409. o.

„A jeruzsálemi templom és az általános görög-római építmények összefüggésében az újszövetségi írók a templom hasonlatával éltek, ami nyomán a tagok előtt szinte megjelenhetett a templom szentsége, Isten szerepe az egyház megalapításában és fejlődésében, Krisztus és a Lélek munkájának meghatározó volta, valamint a hívők összetartása az egyházon belül. Az építészet köréből vett kép statikusságra látszik utalni, viszont a metaforát biológiai képanyaggal hozzák összefüggésbe, gyakran hangsúlyozva az építkezés folyamatát. A statikus kép helyett »ez arra késztet, hogy inkább az építés folyamatának történetét próbáljuk meg magunk előtt látni, nem a már elkészült építményt.« Az egyház azt a csodálatos kiváltságot nyerte, hogy életében és történetében alázattal elismerheti »az élő Isten templomát« (lásd 2Kor 6:16)” (John McVay: Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesiology c. cikke, Ángel Manuel Rodrigez, szerk.: Message, Mission, and Unity of the Church. Hagerstown, Md., 2013, Review and Herald, 52. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Gondolkozzunk az egyházra vonatkozó bibliai képeken! Ki melyiket szereti a legjobban? Vajon miért éppen az mond a legtöbbet nekünk? A következő igeszakaszokban az egyház további hasonlatait találjuk: 1Tim 3:15; 2Tim 2:3-5; 1Pt 2:9. Még milyen tanítás rejlik ezekben a metaforákban?

2. „Isten azt akarja, hogy népe a keresztényi közösség legszorosabb kötelékeivel forrjon össze. Az egyház jólétéhez elengedhetetlen a testvérek közötti bizalom. A vallási krízis idején fontos az egységes fellépés. Egyetlen oktalan lépés, egyetlen meggondolatlan tett olyan bajokat és megpróbáltatásokat zúdíthat az egyházra, amit évekig nem hever majd ki” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 3. köt., 446. o.). E figyelmeztetés szerint mennyire kell tehát igyekeznünk védeni az egyház egységét? Milyen szerepünk van mindannyiunknak ebben a szent felelősségben?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az Újszövetség különböző metaforákat használ az egyház jellegének és küldetésének leírására, amelyek azt tanítják, hogy Isten figyelmesen őrzi és védi népét. Ezek a képek azt is kifejezik, hogy Isten népének tagjai szorosan kötődnek egymáshoz – szükségünk van egymásra a ránk bízott munka végzése érdekében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: