TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Lélek adománya” c. fejezet, 23-30. o.

„A hívők e nagylelkűsége [ApCsel 2:44-45 és 4:32-35 verseiben] a Szentlélek kitöltésének volt az eredménye. Aki elfogadta az evangéliumot, »…szívé­ben és lelkében egy volt«. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió sikere. A haszonlesésnek nem volt helye életükben. Testvéreik és a magukévá tett ügy iránti szeretetük nagyobb volt a pénz és a vagyon szereteténél. Munkájuk bizonyította, hogy az ember lelkét többre becsülték a földi jólétnél. Ez így lesz mindig, valahányszor Isten Lelke birtokba veszi az életet. Akiknek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követik annak példáját, aki érettünk szegénnyé lett, hogy az Ő szegénysége által gazdagok legyünk. Az Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az evangélium előrehaladásának eszközeként értékelnek. Így volt ez az ősegyházban. És ha a ma egyházában az lesz látható, hogy a Lélek erejével a tagok a világ dolgaitól elfordulnak, és készek áldozatot hozni abból a célból, hogy embertársaik hallhassák az evangéliumot, a hirdetett igazságok hatalmas befolyást árasztanak a hallgatókra” (i. m. 47. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Keressük meg az e heti tanulmányban azokat a tényezőket, amelyek segítették az őskeresztény egyház egységének kialakulását! Mai egyházunk hogyan járhat el hasonlóképpen? Vagyis, mi hiányzik nálunk, ami abban az időben megvolt a hívők között?

2. Az újszövetségi kor első gyülekezetei nagylelkű adományokat küldtek a jeruzsálemi szegények megsegítésére. Mi mindenben vehetünk példát róluk ma? És mi a helyzet az egyéb szociális kérdésekkel? Hogyan kapcsolódhatnak be a gyülekezetek a szegénység elleni harcba és az alapvető szükségletek biztosításába a környezetükben?

3. Milyen tanulságokat vonhatunk le Anániás és Szafira szomorú történetéből? „…nagy félelem” támadt a gyülekezetben a halálesetek nyomán. Miért fontos ez a kifejezés ApCsel 5:5, 11 verseiben?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az őskeresztény egyház gyorsan növekedett, mert Jézus tanítványai tudatosan felkészültek a megígért Szentlélek kitöltetésére. A Szentlélek a közösségük és a hitük révén készítette fel a szívüket pünkösdre. Utána pedig a Lélek tovább formálta az új közösséget, amint ez meglátszik egymás és mások iránti nagylelkű tetteikben, valamint az egyház gyors fejlődésében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: