A POGÁNYOK MEGTÉRÉSE

Dániel 3. fejezete végén Nabukodonozor elismerte az igaz Isten létezését és hatalmát. Ám Isten és hatalmának ismerete nem ugyanaz, mint az újjászületés élménye, ami Jézus szerint elengedhetetlen az üdvösséghez (lásd Jn 3:7). Hiszen a Dán 4:27 versében előttünk álló ember egyáltalán nem tűnt megtértnek.

Mi volt a baj a királlyal Dán 4:27 értelmében? Lásd még Dán 5:23; Jn 15:5; ApCsel 17:28!

A fejezet végére Nabukodonozor már megtanulta, sajnos a nehezebb úton, hogy egyedül Istené az igazi hatalom, nála nélkül az ember semmi.

„Az egykor büszke király Isten alázatos gyermekévé, a zsarnoki, fennhéjázó uralkodó bölcs és könyörületes királlyá lett. Aki valamikor dacolt a menny Istenével és káromolta Őt, most elismerte a magasságos Isten hatalmát; buzgón igyekezett alattvalóiban Jahve iránt tiszteletet ébreszteni és boldogságukat elősegíteni. A királyok Királya és uraknak Ura dorgálása nyomán Nabukodonozor végre megtanulta a leckét, amelyet minden uralkodónak meg kell tanulnia – hogy az igazi nagyság tulajdonképpen az igazi jóság. Elismerte Jahvét élő Istenként. Így szólt: »Én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja«” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1981, H. N. Adventista Egyház, 323. o.).

Mi az az igazság Dán 4:32 versében, amit Nabukodonozor szintén kijelentett Istenről?

Dániel 4. fejezete végén a pogány király elismeri a „héberek Istenének” hatalmát, uralmát és erejét. Bizonyos értelemben ez az eset előhírnöke volt annak, ami az őskeresztény egyházban történt, amikor is a zsidók bizonyságtétele és Isten hatalma által a pogányok megtudták az igazságot az Úrról és elkezdték hirdetni a világnak.

A végidei eseményekkel kapcsolatban általában a halálos ítéletre, az imádat kérdésére és az üldözésre gondolunk. Viszont mi az Jn 3:7 versében, ami Jézus szerint minden másnál jobban felkészíti az embereket az utolsó időre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: