ERŐSEN ÁLLNI AZ IGÉBEN

A Galáciai levélben eddig Pál úgy érvelt a hit általi megigazulás evangéliuma mellett, hogy az apostolok jeruzsálemi döntésére (Gal 2:1-10), majd a galáciaiak személyes tapasztalataira hivatkozott. Gal 3:6 versétől kezdődően azonban evangéliuma legnagyobb, végső érveként a Szentíráshoz fordul. Gal 3:6–4:31 szakasza gyakorlatilag az Igében gyökerező, egymásra épülő érvek kifejtése.

Mit értett Pál az „Írás” alatt Gal 3:6-8 verseiben? Vö. Róm 1:2; 4:3; 9:17!

Ne feledjük, amikor Pál a galáciaiaknak írt, az Újtestamentum még nem létezett. Pált tekinthetjük az első újszövetségi írónak. A négy evangélium közül valószínűleg Márké volt az első, amit azonban csak nagyjából Pál halála idején (Kr. u. 65–ben) írhatott le, mintegy tizenöt évvel azután, hogy Pál a galáciabelieknek írt. Amikor tehát az apostol az Írásra utalt, csak az Ószövetségre gondolhatott.

Pál tanításaiban fontos szerepe van az Ószövetségnek, amit az apostol nem holt szövegnek tekintett, hanem Isten élő, irányadó Igéjének. 2Tim 3:16 versében így ír: „A teljes Írás Istentől ihletett.” Az ihletésnek fordított görög szó azt jelenti, hogy Isten által lehelt. Pál a Szentírásból kívánta kimutatni, hogy Jézus a megígért Messiás (Róm 1:1-3), szintén az Igére hivatkozva adott útbaigazítást a keresztény életmódra vonatkozóan (Róm 13:8-10), ill. bizonyította tanításai érvényességét (Gal 3:8-9).

Nehéz is lenne pontosan megállapítani, hány száz alkalommal idézi Pál az Ószövetséget, de a két legrövidebb írását, a Titusznak és Filemonnak szólót kivéve minden levelében találunk ilyen idézeteket.

Olvassuk el figyelmesen Gal 3:6-14 szakaszát! Nevezzük meg benne az ószövetségi idézeteket! Ezek szerint mennyire tekintette mértékadónak az apostol az Ótestamentumot?

Felötlött bennünk már afféle gondolat, hogy a Biblia bizonyos részei jobban vagy kevésbé „ihletettek”? 2Tim 3:16 verse szerint miért veszélyes így válogatni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: