PÁL ELHÍVÁSA

Pál levelei általában követik az ókori levelek alapvető formáját, de a Galáciai levélben találkozunk néhány egyedi jellemzővel, ami a többi páli levélből hiányzik. A különbségek ismeretében jobban megérthetjük a helyzetet, amivel az apostol szembesült.

Hasonlítsuk össze Pál üdvözlő szavait Gal 1:1-2 verseiben azzal, amit Ef 1:1, Fil 1:1 és 2Thessz 1:1 verseiben írt! A Galáciai levélben foglalt köszöntés milyen szempontból hasonlít a többihez, ill. különbözik azoktól?

A nyitó üdvözlés a Galáciai levélben nemcsak egy kicsit hosszabb a többinél, de ott Pál kifejezett nyomatékkal írja le, hogy mi adja apostoli tekintélye alapját. Az apostol szó jelentése: „küldött”, „hírnök”, legszigorúbb értelemben véve az Újszövetségben Jézus tizenkét eredeti követőjére utal, valamint azokra, akiknek a feltámadott Krisztus megjelent és meghagyta, hogy legyenek a tanúi (Gal 1:19; 1Kor 15:7). Pál kijelenti, hogy a kiválasztottaknak ehhez a csoportjához tartozik.

Feltűnő eréllyel cáfolja, hogy apostolsága emberi eredetű lenne. Ez arra enged következtetni, hogy Galáciában egyesek igyekeztek aláásni apostoli tekintélyét. Miért? Azért, mert amint az eddigiekben láttuk, az egyházban némelyeknek nem tetszett Pál üzenete, miszerint az üdvösség alapja egyedül a Krisztusba vetett hit, nem pedig a törvény cselekedetei. Ők attól tartottak, hogy Pál evangéliuma az engedelmességet gyengíti, ezért igyekeztek burkoltan bajt keverni. Tisztában voltak vele, hogy Pál evangéliumi üzenetének alapja közvetlenül kapcsolódott apostoli tekintélyének forrásához (Jn 3:34), ezért eltökélten, erősen támadták tekintélyét.

Közvetlenül mégsem tagadták Pál apostolságát, csupán azzal érveltek, hogy ez igazából nem is olyan fontos. Valószínűleg azt hangoztatták, hogy Pál nem tartozott Jézus első követői közé, ennélfogva tekintélye nem Istentől, hanem emberektől, talán az antiókhiai gyülekezet vezetőitől származik, azoktól, akik megbízták Pált és Barnamást a missziómunkával (ApCsel 13:1-3), vagy Ananiástól, aki még annak idején megkeresztelte (ApCsel 9:10-18). Szerintük Pál nem más, csupán egy Antiókhiából vagy Damaszkuszból küldött hírnök, következésképp üzenete pusztán a saját véleménye, nem tekintendő Isten Igéjének.

Pál felismerte e hamis állítások veszélyeit, ezért haladéktalanul fellépett Istentől ráruházott apostoli tiszte védelmében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: