IGAZOLÁS AZ ÍTÉLETBEN

Ahogy azt már a Szentírásból láttuk, Isten ítélete jó hír azok számára, akik hisznek benne és hűségesek hozzá, még akkor is, ha „nem tudunk Sátán ellenünk felhozott vádjaira válaszolni” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 472. o.). Az ítélet azonban nemcsak értünk van, hanem azt a célt is szolgálja, hogy az egész világegyetem előtt igazolja Istent.

Hogyan mutatják be Isten jellemét az ítéletről szóló igei szakaszok (Zsolt 96:10, 13; 2Tim 4:8; Jel 16:5-7; 19:2)?

Isten jelleme az ítéletben válik nyilvánvalóvá. Amit Ábrahám már megértett, végül az egész emberiség előtt világos lesz: „Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot” (1Móz 18:25)? Az ítélet különböző szakaszai a könyvek kinyitásával bizonyítják az angyaloknak (az advent előtti ítéletben) és az igazaknak (a millennium alatti ítéletben), hogy minden esetben igazságos Isten eljárása az emberekkel, ugyanakkor kegyelmes is.

Milyen különleges eseményről számol be Fil 2:5-11 szakasza?

­A 9-11. versek Krisztus felmagasztaltatását jövendölik meg. A két fő elem ugyanazt a gondolatot közvetíti: Jézus az Úr, amit minden teremtmény el fog ismerni. Először: „Jézus nevére minden térd meghajol” (10. vers). A térdhajtás hagyományos gesztusa a tekintély elismerésének. Ebben az esetben azt jelenti, hogy mindenki kifejezi hódolatát Krisztusnak, meghajlik hatalma előtt. A tiszteletadás egyetemes lesz: „mennyeieké, földieké és föld alatt valóké”. Minden élő hódol előtte: a mennyei természetfeletti lények, a földi emberek, köztük a halottaikból feltámadottak is, és ez nem korlátozódik csupán a megváltottakra. Mindenki el fogja ismerni Jézus uralmát, még azok is, akik kárhozatra jutnak.

A második esemény a következő: „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (11. vers). Végül mindenki el fogja ismerni Isten igazságosságát úgy, hogy Úrként magasztalja Krisztust. Ezzel az egész teremtett világ megerősíti, hogy tökéletes, igaz és hű Isten jelleme – ami körül forgott a nagy küzdelem. Még Sátán, Krisztus ősellensége is elismeri Isten igazságosságát és térdet hajt Krisztus hatalma előtt (lásd Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 595-596. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: