FŐPAPUNK

Az Újszövetségben A zsidókhoz írt levél ír legtöbbet Jézus főpapi szolgálatáról. E könyvben a téma ószövetségi gerincét a 110. zsoltárból idézett két vers adja. Az 1. verset annak megerősítéséül idézi, hogy Krisztus minden élő fölé felmagasztaltatott és Isten jobbján ül. Ez a visszatérő témája A zsidókhoz írt levélnek, ami Jézus istenségét, valamint Messiás-voltát hangsúlyozza (Zsid 1:3; 4:14; 7:26; 8:1; 12:2). A Zsolt 110:4 versére történő utalás pedig azt mutatja, hogy Krisztus papságának előképe Melkisédekben található (Zsid 5:6).

Milyen szempontból mondhatjuk, hogy Krisztus lett az Isten által megígért pap, Melkisédek rendje szerint (vö. 1Móz 14:18-20; Zsolt 110:4; Zsid 7:1-3)?

A Biblia nem sok információt közöl Melkisédekről. Amit mégis megtudunk róla, az figyelemreméltó hasonlóságokat mutat Jézussal. Melkisédek Sálem királya (a sálem szó békét jelent, tehát a békesség királya). Jellemére utalóan a neve azt jelenti: az „igazság királya”. A történelemben nem tudjuk elhelyezni, hiszen származásáról hallgat az Írás, születéséről és haláláról nem tesz említést, úgy tűnik, mintha életének sem kezdete sem vége nem lenne. „A felséges Isten papja” volt. Melkisédek papsága magasabb rendű az ároni, azaz a Lévi törzséből származó papságnál, hiszen „Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott” Melkisédeknek (lásd Zsid 7:4-10, új prot. ford.). Melkisédek tehát Krisztus előképe.

Krisztus azonban nála is hatalmasabb. Izráel első főpapja Áron volt. Zsid 5:1-4 versei idealizált képet festenek Áron és utódai főpapi tisztéről, aminek részét képezte az Istentől származó megbízatás, az emberek képviselete, az Isten előtti közbenjárás, az együttérzés, az áldozatok bemutatása a népért és önmagukért.

A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus az új Főpap. Egy másik, az Áronénál hatalmasabb rendet képvisel, és nemcsak eleget tesz az ároni papság feltételeinek, hanem még emel is azokon. Jézusban nem volt bűn, maradéktalanul engedelmeskedett, önmagáért nem kellett áldozatot bemutatnia. Éppen ellenkezőleg! Ő maga volt az áldozat, méghozzá a legtökéletesebb.

Jézus mind az ároni, mind a melkisédeki papság beteljesítéseként lépett fel, mégpedig az előtte szolgáló főpapoknál különb módon. Mindkét előkép az Ő személyében teljesedett.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: