EGYHÁZVEZETÉS

Az irányítás célja, hogy különböző dolgokat elvégezzünk. Igaz ez általánosságban véve a társadalom életére, de az egyházi életre nézve is. Az irányításhoz hozzátartozik a szervezés, ami jelenti a jól működő, összetartó egységbe fogást, a feladat elvégzését elősegítő szabályok, rendelkezések és struktúrák megalkotását. A vezetés kérdésében rendkívül fontos a hatalom is. A gyülekezeti élet gyakorlati szintjén kinek van joga felhatalmazást adni bizonyos dolgokra és kit lehet felhatalmazni feladatok elvégzésére? Az e kérdésekre adott különböző válaszok vezettek az egyházvezetés eltérő formáinak kialakulásához. A hetednapi adventisták az egyházvezetés képviseleti formáját választották. Ideális esetben a vezető csupán képviselőként jár el, a tagságtól kapja a felhatalmazást és a felelősségeket. Nem elég egyszerűen azt kimutatni, hogy egy bizonyos egyházvezetési rendszer a Szentíráson alapszik. A rendszeren belül a hatalom gyakorlásának is a bibliai értékek iránti fogékonyságot kell bizonyítania!

Keressük meg ApCsel 15:1-29 szakaszát! Mit tanulhatunk ebből a részből az egyházszervezet és egyházvezetés néhány fő, itt megmutatkozó elvéről?

Több mindent megtanulhatunk e versekből az egyházvezetésről, egyet azonban világosan kell látnunk: az egyház megszervezésének a középpontjában mindenképpen az evangélium terjesztése legyen! A Biblia szerint az egyházvezetés annyit ér, amennyire támogatja és segíti a missziót és az evangélium hirdetését. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy Krisztus az egyház és a megválasztott vezetői által gyakorolja hatalmát, de nem adta azt át! Továbbra is Ő az egyház feje (Ef 1:22). Az őskeresztény egyház nagyon is tisztában volt azzal, hogy nem gyakorolhatnak semmiféle hatalmat Krisztustól és Igéjétől függetlenül. ApCsel 15:28 verse szerint a zsinaton fontosnak tartották, hogy amit eldöntöttek, „tetszék a Szentléleknek”, Krisztus igazi képviselőjének. Az egyház mai tisztségviselői sem cselekedhetnek másként.

Vegyük fontolóra Mt 20:24-28 és 23:8 verseit! Mi következik ebből a hatalom gyakorlását illetően az egyház minden szintjén?

Mennyire állunk készen mások szolgálatára? Alaposan vizsgáljuk meg indítékainkat! Mit mondhatunk róluk a gyülekezetben végzett feladatunkra gondolva, bármilyen tisztet töltünk is be? Mérlegeljük, mit miért teszünk! Hogyan lehetne még inkább összhangba hozni indítékainkat az Igében kijelentett elvekkel?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: