BIBLIAI BIZONYÍTÉK

Nem kétséges, hogy az őskeresztény hívők akadályokba ütköztek, miközben teljes szívvel hirdették a Jézusról szóló jó hírt. Nem is a legkisebb nehézségük lehetett az, hogy a legtöbben közülük nem szereztek képesítést a kor vallási oktatási intézményeiben, ennélfogva a hivatalos egyház szemében semmi vagy csupán csekély hitelük volt. Viszont minden nehézség ellenére az apostolok és a tagok Istentől jövő, erős elhívatást éreztek arra, hogy tovább folytassák az evangélium hirdetését és a bizonyságtételt. Személyesen tapasztalták a bűnbocsánat és az üdvbizonyosság áldásait, és ez késztette őket szólásra. Megtérésük természetes eredménye az volt, hogy bizonyságot tettek.

Milyen munkára hívta el a Szentlélek Pált és Barnabást ApCsel 13:1-49 szakaszában?

Az Ószövetség messiási szakaszai minden bizonnyal részét képezték az „Úr Igéjének”, amit a tanítványok széles körben hirdettek. Úgy beszéltek a Megváltó halálát és feltámadását előre megjövendölő szentírási szakaszokról, mint amelyeket a názáreti Jézus teljesített be, és kifejezték, hogy Jézus ezért bocsát meg a bűnösöknek és igazítja meg őket.

Az Újszövetség világosan bemutatja, hogy az őskeresztény hívők elkötelezetten prédikáltak és beszéltek Jézusról. Az általuk rendszeresen hangsúlyozott, lényeges pontok közé tartozott, hogy Jézust Úrnak és Krisztusnak nevezték, beszéltek a Krisztus igazsága révén nyerhető üdvösségről, Isten eljövendő országáról és az örök élet ígéretéről.

Tanulmányozzuk ApCsel 6:1-7 szakaszát, külön figyelmet fordítva a 4. és 7. versekre! Mi tette képessé az őskeresztény egyházat arra, hogy olyan sikeres evangelizációt végezzen Jeruzsálemben a hivatalos papság sorai között?

Sokan azoknak a hívőknek a bizonyságtétele miatt hittek Jézusban és fogadták el Megváltójuknak, akik saját tapasztalataikat beszélték el arról, ahogyan megváltozott az életük, és nem azért, mert csodás eseményeket láttak.

Noha az első evangélisták bizonyságtétele valóban meggyőző erejű volt, ők is állandóan a Szentírásra utaltak, vagyis a Bibliával magyarázták tapasztalataikat. Mennyire ismerjük jól a Bibliát? Hogyan tudjuk úgy megalapozni bibliaismeretünket, hogy bátran felhasználhassuk bizonyságtevésünk során?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: