AZ AJÁNDÉK ÉS A CSODÁK

Gondolkozzunk Jézus szolgálatáról, amikor emberi testben élt a földön! Újra meg újra csodák sorozatát vitte végbe. A vizet borrá változtatta (Jn 2:1-11), megvendégelt ötezer embert (Mt 14:14-21), betegeket gyógyított (Mt 4:24) vagy halottakat támasztott fel (Jn 11:1-45), mind-mind olyan csoda volt, amelyekkel földi életében is bizonyította isteni hatalmát.

Olvassuk el Lk 24:13-17 verseiben azt a történetet, amikor Jézus a két tanítvánnyal beszélget az emmausi úton! Mire mutatott rá, hogy meggyőzze őket: valóban a názáreti Jézus a Messiás? Miért olyan fontos ez a válasz a prófétaság ajándéka szempontjából is?

Jézus a csodák mellett is Isten Igéjére irányította a két tanítvány figyelmét, és csakis az Írás alapján tanította az igazságot haláláról, feltámadásáról, és annak jelentéséről.

Ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk! Az évek során sok csodáról hallottunk, amelyeket az Úr Ellen White szolgálata által vitt végbe. Némelyiket köny-nyebb igazolni, mint a többit. Ettől függetlenül nem szabad a hitünket a csodákról szóló beszámolókra alapozni. A csodáknak is megvan a szerepe, de mindig Isten Igéje legyen a végső próba, az, hogy az ajándék összhangban áll-e a Bibliával. Jó, hogy vannak csodák, de a csoda nem jelentheti a végső próbát, sőt, nincs is jelentősége, ha a tanítás nem a Biblia talaján áll!

Ahogy a Biblia ihletettségével kapcsolatban is, úgy az Ellen White életében megnyilvánuló prófétai ajándékkal kapcsolatban is maradhatnak bennünk kérdések. Az ajándék azonban önmagáért beszél, és a lehető legjobb bizonyságtételt jelenti. Keveset tudunk ehhez mi, vagy a csodák hozzátenni. Bőséges bizonyíték áll rendelkezésére bárkinek, hogy megalapozott döntést hozzon az ajándékkal kapcsolatban, még ha nem is találunk minden kérdésre választ mi, akik „tükör által homályosan látunk" (1Kor 13:12). Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. „A bizonyságtételek elfogadása" c. fejezet, 1. köt. 37–44. old.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: