A KÁNONBA BE NEM KERÜLT PRÓFÉTÁK TEKINTÉLYE

A krónikák könyve a források között legalább hat prófétai könyvre utal, amelyek olyan prófétáktól származnak, akiknek írásait nem találjuk a Bibliában: Gád, Nátán, Ahija, Semája és Iddó.

Számos prófétáról tesz említést a Szentírás még azokon kívül, akiknek könyvei bekerültek a Kánonba, mint például Ézsaiás vagy Ámósz. Mit tudhatunk meg a következő igehelyekből e prófétákról és írásaikról? 1Krón 29:29; 2Krón 9:29; 12:15

Milyen tekintélyük volt e prófétáknak? 2Sám 12:1-4; 1Kir 11:29-39; 14:2-18; Lk 7:28

Dávid idejében Mózes könyveit tekintették a Szentírásnak, ám Dávid egy pillanatig sem kérdőjelezte meg Nátán tekintélyét. Tudta, hogy Nátán próféta, és szavainak tekintélye van, még ha Nátánnak nem is voltak olyan könyvei, amelyek bekerültek volna a Bibliába.

Képzeljük el, hogy a régészek egy Nátán prófétától származó könyvre bukkannak! Vajon hozzáillesztenék a Bibliához? Nem, az továbbra is a Biblián kívüli ihletett könyv maradna. Ha pedig egy teológiai állítást találnának a könyvben, az is a Kánonon kívüli, ihletett és tekintéllyel bíró kijelentés maradna.

A Kánon egyszerűen könyvek gyűjteménye, amelyeket Isten vezetése alatt állítottak össze, hogy Isten népe életének és hitének alapszabálya, zsinórmértéke legyen. Mindent tartalmaz, ami üdvösségünkhöz szükséges. Nincs azonban minden a Bibliában, amit a próféták Isten ihletésére leírtak. Tudjuk például, hogy Pál több ihletett levelet írt, amit nem találunk ma az Újszövetség könyvei között (1Kor 5:9; Kol 4:16). Ha e levelek közül akár egyet is megtalálnának, az már nem lenne a Biblia része, hanem egy Kánonon kívüli, tekintéllyel rendelkező, ihletett levél maradna.

Ellen White tekintélyét a Kánonon kívüli próféták tekintélyéhez lehet hasonlítani. Az ihletett üzenetek, amelyeket az egyház építése céljából kapott, nem a Kánon kibővített részét jelentik. Írásai nem egy másik Bibliát képeznek, és nem bírnak olyan tekintéllyel, mint a Biblia. Röviden tehát: a végső tekintély számunkra a Biblia, és csakis a Biblia!„Megerősítjük: 1) Hisszük, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatott Igéje, és a Szentlélek ihletésére jött létre. 2) Hisszük, hogy a Szentírás Kánonját kizárólag az Ó- és Újszövetség 66 könyve alkotja. 3) Hisszük, hogy a Szentírás a hit alapja, és a végső tekintély a tantételek és a gyakorlat minden területén. 4) Hisszük, hogy a Szentírás Isten Igéje, amely emberi nyelven szól. 5) Hisszük, hogy a Szentírás tanítása szerint a prófétaság ajándéka meg fog nyilvánulni a keresztény egyházban az újszövetségi korszak után is. 6) Hisszük, hogy Ellen White szolgálatában és írásaiban a prófétaság ajándéka nyilvánult meg. 7) Hisszük, hogy Ellen White a Szentlélek ihletése alatt állt, és az ihletés hatására létrejött írások alkalmazhatók és tekintéllyel bírnak különösen a hetednapi adventisták életére nézve. 8) Hisszük, hogy Ellen White írásainak célja: vezetni a Szentírás tanításainak megértésében, e tanítások alkalmazásában, és prófétai tekintéllyel buzdítani lelki és erkölcsi életünkben. 9) Hisszük, hogy Ellen White prófétai ajándékának elfogadása fontos a Hetednapi Adventista Egyház építése és egysége érdekében. 10) Hisszük, hogy Ellen White felhasznált írott forrásmunkákat és alkalmazott segítőket. E gyakorlatra bibliai iratokban is találunk példát.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: