KINYILATKOZTATÁS – IHLETETTSÉG

Tanulmányozzuk 2Tim 3:16 és 2Pt 1:20-21 verseit! Mit tudhatunk meg ezekből az igékből arról, amit Isten tett a Biblia könyvei megírása érdekében?

2Tim 3:16-ban Pál azt fejezi ki, hogy a Biblia Isten ihletése. A Biblia latin fordításában ezt olvassuk itt: „scriptura divinitus inspirata", amelyből az „inspirált" (ihletett) szó ered. Pál azt mondja, hogy a Biblia a Szentlélek munkájának eredményeként jött létre. A Szentlélek látomások és álmok által tárt fel igazságokat a próféták előtt (kinyilatkoztatás), majd felügyelt arra, hogy a leírás folyamatában minden, amit a próféta az Ő vezetése által megörökít, összhangban álljon Isten kinyilatkoztatott akaratával.

2Pt 1:21 verséből tudjuk, hogy „a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei". Amiként a hajót viszi előre a szél, úgy indította a Biblia íróit a Szentlélek. Tehát a kinyilatkoztatás és az ihletés az a folyamat, amelyben a Szentlélek feltárja a próféták előtt mindazt, amit Isten akaratából tudniuk kell, majd vezeti őket ennek az üzenetnek a hirdetésében. Voltak, akik elmondták a kapott szavakat, mások leírták. A leírt formából állt össze az ihletett (Isten által adott) Szentírás.

Bár az Újtestamentumban az apostolok nem hivatkoztak olyan gyakran az ihletettségre, mint az ótestamentumi írók, mégis egyértelmű, hogy Istentől származónak tekintették üzenetüket. Pál például ezt írta: „Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít" (1Kor 2:13); egy másik helyen pedig: „…ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is)" (1Thessz 2:13).

A Biblia azonban emberi könyv is. Alapjában véve magán viseli írói minden jellemzőjét, akik saját tapasztalataik leírásakor személyes névmásokkal utalnak önmagukra (Neh 1:1-11; Dán 10:1-9; Gal 1:12-20); koruk szokásai és hagyományai jelennek meg írásaikban; számos zsoltár és példabeszéd pedig a környező nemzetek irodalmi és kulturális jegyeit hordozza magán. Tehát az Úr által ihletett Biblia tükrözi azoknak az emberi mivoltát is, akik üzeneteit lejegyezték.

A Biblia szerzői közül melyiknek érezhető leginkább az emberi természete? Milyen szempontból tudunk együtt érezni vele? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: